Ketenzorgdashboard (zorggroep)

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Het ketenzorgdashboard geeft u inzicht in de gedeclareerde ketenzorgpatiënten binnen uw zorggroep. Afhankelijk van de zorgprogramma’s waar uw zorggroep aan deelneemt, is er per zorgprogramma een dashboard beschikbaar dat bestaat uit de tabbladen Populatie en Zorg. Aan het begin van een nieuw kalenderkwartaal, nadat de ketenzorgpatiënten door de praktijk zijn aangeleverd via de DBC declaratie van VIPLive, vult het ketenzorgdashboard zich automatisch. Hierbij geeft het dashboard inzicht in de populatie op de begindatum van het betreffende kalenderkwartaal. Bijvoorbeeld voor kwartaal 3 - 2018 wordt de ketenzorgpopulatie op 01-07-2018 inzichtelijk gemaakt. 
Voor de zorggroep is het tevens mogelijk om de aantallen van de zorggroep te vergelijken met die van de praktijken en, indien van toepassing, met de regio.

Overige handleidingen

Handleidingen over rapportages en overige functionaliteiten van VIPLive zijn ook via de ‘Handleidingen’ knop te vinden. Deze knop vindt u in de bovenste menubalk in VIPLive:

Contact met Calculus

Telefoonnummer: 088 - 528 10 60

Mail: zg@calculus.nl

2. Ketenzorgdashboard

2.1   Algemeen

 • In het dashboard is bij iedere grafiek of tabel een doorklikmogelijkheid naar de achterliggende praktijken.
 • De standaard meetperiode voor de indicatoren is 12 maanden, tenzij anders vermeld.

2.2  Menubalk

Bovenaan het ketenzorgdashboard ziet u een menubalk (zie onderstaande afbeelding). Hierin staat de volgende informatie:

 • Zorgstraat: geselecteerde zorgprogramma waarvoor u het dashboard bekijkt.
 • Kwartaal: geselecteerde kwartaal waarvoor u het ketenzorgdashboard bekijkt.
 • Zoeken op: Hier kunt u een specifieke praktijk binnen uw zorggroep zoeken op naam of AGB. Het dashboard laat dan de gegevens van desbetreffende praktijk zien.
 • Praktijk aangeleverd: In de oranje voortgangsbalk ziet u het percentage van de praktijken die de geselecteerde zorgstraat hebben aangeleverd voor dat kwartaal.

2.3  Tabblad Populatie

Het tabblad Populatie geeft inzicht in het aantal chronische patiënten in het geselecteerde zorgprogramma, eventuele verdeling naar type aandoening, hoeveel patiënten er in de 1e of in de 2elijn behandeld worden, wat de verdeling van leeftijd en geslacht is van de patiënten die in de 1e lijn behandeld worden, enz.

Voor alle zorgprogramma’s is de opbouw van dit tabblad hetzelfde: het vormt feitelijk een trechter naar de groep patiënten die de praktijken uiteindelijk gedeclareerd hebben in het geselecteerde zorgprogramma.

Als voorbeeld worden voor de zorgstraat DM hieronder alle tabellen en grafieken weergegeven.

 • DM patiënten: Geeft het aantal DM patiënten weer in de praktijk, ongeacht type. Daarnaast wordt het percentage van DM patiënten in de praktijk, regio en zorggroep getoond:

 • Verdeling DM type: Geeft de verdeling weer naar type DM (DM type 1, DM type 2, DM type onbekend, Meerdere DM typen).

 • Hoofdbehandelaar: Dit zijn de patiënten die voldoen aan de DBC criteria die door de zorggroep zijn bepaald en specificatie van de hoofdbehandelaar.
 • Deelname ketenzorg antwoorden bij patiënten met hoofdbehandelaar huisarts: Geeft van alle DM patiënten waarbij hoofdbehandelaar huisarts is geregistreerd de verdeling weer van de deelname Ketenzorg antwoorden. Hier kunt u inzien bij welke patiënten deelname Ketenzorg ja of nee is geregistreerd of waarbij deze ontbreekt/ongeldig is.

 • Gedeclareerde patiënten: Hierin kunt u zien hoeveel patiënten er uiteindelijk zijn gedeclareerd.
  • Voldoet aan DBC criteria: Hier worden de patiënten getoond die volledig voldoen aan de inclusiecriteria.
  • Actief verwijderd uit DBC: Hier worden de patiënten getoond die tijdens het aanleveren actief zijn verwijderd door de praktijk.
  • Daadwerkelijk gedeclareerd: Hier worden alle patiënten getoond die zijn aangeleverd door de praktijk.

 • Gedeclareerde patiënten ten opzichte van vorig kwartaal: Hierin kunt u de gedeclareerde patiënten van het huidige kwartaal vergelijken met het vorige kwartaal.
  • Vorig kwartaal wel gedeclareerd, dit kwartaal niet: Hier kunt u zien welke patiënten u vorig kwartaal wel heeft gedeclareerd, maar het huidige kwartaal niet meer.
  • Vorig kwartaal niet gedeclareerd, dit kwartaal wel: Hier kunt u zien welke patiënten u dit kwartaal wel heeft gedeclareerd, maar vorig kwartaal niet.
  • Dit kwartaal gedeclareerd, maar voldoet niet (meer) aan DBC criteria: Hier kunt u zien welke patiënten u het huidige kwartaal heeft gedeclareerd, maar die voor een volgend kwartaal niet (meer) volledig voldoen aan de DBC criteria. Denk hierbij aan patiënten die u tijdens declaratie van ‘bepaal’ naar ‘inclusie’ heeft gezet.  Het is vooral interessant om hier naar te kijken naarmate het kwartaal vordert. Zo kunnen bijv. VVR patiënten er vanwege medicatie uit gaan vallen, via deze indicator kunt u snel inzien om welke patiënten dit gaat.
 • Reden geen deelname Ketenzorg bij patiënten met hoofdbehandelaar huisarts: geeft van DM patiënten waarbij hoofdbehandelaar huisarts en deelname Ketenzorg ‘nee’ is geregistreerd met labcode 1789 reden geen ketenzorg (DM2) wat de reden geen ketenzorg is.

 • Geslacht: geeft van de gedeclareerde patiënten de verdeling naar geslacht weer.

 • Leeftijd: geeft van de gedeclareerde patiënten de verdeling naar leeftijd weer.

 • Substitutie: geeft het aantal patiënten weer dat in het kalenderjaar is doorverwezen naar de 2e lijn of is terugverwezen naar de 1e lijn
 • Opslagwijk: geeft van de gedeclareerde patiënten weer hoeveel er in een achterstandswijk wonen. Dit is gebaseerd op de inschrijfverrichting opslagwijk.

2.4  Doorklikken naar regio/praktijk vergelijking

U kunt op elke tabel / grafiek doorklikken naar de achterliggende regio- en praktijk vergelijking. Hierbij kunt u ook weer zoeken op praktijknaam of AGB.  

2.5  Trendlijn

Met de knop ‘Bekijk trendlijn’ (zie rood omkaderd in onderstaande afbeelding) kunt u de bijbehorende trendlijn bekijken.

Deze trendlijn laat de ontwikkeling zien over de afgelopen 4 kwartalen, voor zover daarvan gegevens beschikbaar zijn (zie onderstaande afbeelding).

2.6  Tabblad Zorg

Op het tabblad Zorg kunt u voor de gehele zorggroep en de onderliggende regio’s en praktijken de proces- en uitkomstindicatoren inzien van de gedeclareerde patiënten. Door met de muis over de grafiek te gaan, worden de aantallen in een pop-up zichtbaar.

Door op een procesindicator te klikken, krijgt u 3 opties (zie rood omkaderd in onderstaande afbeelding). De geselecteerde procesindicator krijgt een blauwe achtergrondkleur zodra u hierop klikt, zodat duidelijk is naar welke procesindicator u kijkt.

NB wanneer u op een procesindicator hebt geklikt en de knop ‘Uitkomstindicatoren’ ontbreekt, dan betekent dit dat er voor deze procesindicator geen uitkomstindicatoren beschikbaar zijn.

 1. Praktijkoverzicht: Hier kunt u de gescoorde percentages van de regio’s en praktijken met elkaar vergelijken.
 2. Trendlijn: De trendlijn geeft inzicht in het verloop van de procesindicator over de tijd voor de gehele zorggroep.
 3. Uitkomstindicatoren: Toont de uitkomstindicator(en) die relevant is / zijn voor de geselecteerde procesindicator. Welke uitkomst(en) u te zien krijgt hangt af van de procesindicator die u hebt geselecteerd. Bijvoorbeeld: bij de procesindicator ‘Funduscontrole < 2 jr’ wordt bij de knop ‘Uitkomstindicatoren’ inzicht geboden in de mate van retinopathie.

In het hoofdstuk 3 ‘Definities indicatoren’ kunt u per zorgprogramma terugvinden welke procesindicatoren getoond worden, welke codes daarvoor meegenomen worden en wat de eventuele bijbehorende uitkomstindicatoren zijn.

2.7  Behandeling

Op het tabblad Zorg in de balk met Procesindicatoren is er tevens een knop ‘Behandeling’ (zie rood omkaderd in onderstaande afbeelding).

Hier wordt voor de geselecteerde zorgstraat inzicht gegeven in de medicamenteuze behandeling van de gedeclareerde patiënten.

2.8  Tabblad Matrix

Streefwaarden noodzakelijk voor vullen Matrix
De ‘Matrix’ vergt het invullen van de streefwaarden en/of de normen (van de procesindicatoren). Voor toelichting hierop, ga naar de pagina Normering Indicatoren beheren voor Ketenzorgdashboard.

Functionaliteiten
We hebben een nieuwe Matrix, een derde tabblad in het ketenzorgdashboard, ontwikkelt die ervoor zorgt dat de zorggroep medewerker in één blik ziet wat de status van de praktijk(en) is over alle zorgstraten. Als je op een praktijk klikt, dan wordt deze praktijk ‘uitgeklapt’ om in te kunnen zoomen op de onderliggende kwartalen. Indien de praktijk ook een recente extractie geüpload heeft, na de laatste declaratie, dan wordt het vakje ‘Huidig kwartaal’ opgesplitst naar twee vakjes, te weten de declaratie extractie en de recente extractie. Dit kan handig zijn om tussentijds te kunnen beoordelen of er vooruitgang is.


Wat gebeurt er als er tussentijds een praktijk instroomt of uitstroomt?

Door twee onderstaande voorbeelden leggen we dit uit:

Voorbeeld 1:      Praktijk doet al 4 kwartalen mee met DM, maar vanaf Q3 2018 pas mee met COPD.

Uitleg:                 De zorggroep ziet voor DM 4 kwartalen en voor COPD de kwartalen vanaf Q3 2018 in de Matrix.

Voorbeeld 2:      Praktijk stopt per 30-9-2018 bij zorggroep A, komt per 1-10-2018 bij zorggroep B.

Uitleg:                 Bij zorggroep A wordt de status getoond tot en met Q3 2018, daarna niet meer. Bij zorggroep B wordt de status getoond vanaf Q4 2018, daarvoor niet.

Hoe ziet het nieuwe tabblad eruit en welke functies heeft het?

Voor de beeldvorming alvast twee afbeeldingen en verder leggen we uit aan de hand van de screenshots wat de functies zijn.


Functie / knop
Te zien bij…
Toelichting
Matrix tabbladAlle zorggroepenNaast de bestaande twee tabbladen wordt het tabblad Matrix getoond.
Naam of AGB filterAlle zorggroepen

Er kan gefilterd worden op AGB code of praktijknaam door de dropdown of het in te toetsen.

Alle FasesModule PraktijkplanAlleen zichtbaar als de zorggroep het praktijkplan als module heeft aanstaan.
Alle zorgstratenAlle zorggroepenEr kan gekozen worden om alleen de praktijken te tonen van de fase keuze.

Download Excel

Alle zorggroepenEr kan gekozen worden om alleen de praktijken te tonen van de zorgstraat keuze.


Functie / knop
Te zien bij…
Toelichting
PraktijknamenAlle zorggroepenAlle aangesloten praktijken van de zorggroep zijn zichtbaar en kunnen uitgeklapt worden.
AGB codeAlle zorggroepenGeen knop maar extra info zodat de zorggroep makkelijk de AGB kan zien van de praktijk.
Zorgstraten met kleuringAlle zorggroepenN.a.v. de keuzes van de zorggroep in het streefwaardebeheerscherm worden hier de kleuring getoond. 
Nieuw Praktijkplan starten of Praktijkplan inzienModule PraktijkplanAlleen zichtbaar als de zorggroep het praktijkplan als module heeft aanstaan.
Praktijk uitklappenAlle zorggroepenDe praktijk kan je uitklappen naar statussen per zorgstraat per kwartaal, met de laatste extractie indien aanwezig. De tooltip geeft de datum van de extractie weer.

Excel Download

We leveren later de ‘Excel Download’ knop op, waarmee een spreadsheet gedownload kan worden. Hiermee kan de zorggroep zien of de praktijk voldoet aan de ingestelde normen en streefwaarden die aangegeven zijn, door de zorggroep, in het huidige streefwaardenbeheerscherm. Indien de praktijk ook een recente extractie geüpload heeft, na de laatste declaratie, dan is er een extra tabblad in de spreadsheet te zien. De onderliggende procesindicatoren kunnen dus gedownload worden per zorgstraat per kwartaal middels de knop ‘Download Excel’ (de knop in bovenstaande afbeelding is inactief en daarmee ‘grijs’ en daardoor alleen zichtbaar en nognietwerkend).

3. Definities indicatoren

3.1  DM

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

eGFR

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB

Verdeling eGFR

 • <30
 • 30-60
 • ≥60
 • Ongeldige uitslag

Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO

3826, NHDL BLDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683:< 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

HbA1c

3266, HBAP B of

2816, HBAC B of

3754, HBAP B PO

Verdeling HbA1c i.c.m. leeftijd

 • ≤53
 • 54-58
 • 59-64
 • >64
 • Ongeldige uitslag

HbA1c i.c.m. behandeling:

 • Alleen dieet (GEEN A10A of A10B)
 • Orale middelen (A10B en GEEN A10A)
 • Orale middelen + insuline (A10A EN A10B)
 • Insuline (A10A en GEEN  A10B)

HbA1c ≤53 en ≥80 jaar met glucoseverlagende middelen

Voorschrift A10BD

OF voorschrift A10A of A10BA of A10BB of A10BF of A10BG of A10BH of A10BX

Fundus controle < 3jr

1638, DAFU FZ of
2129, FUFO FA of
1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of
3925, DMMA FA LI of
3926, DMMA FA RE of
2717, FSFU FZ <24mnd

Retinopathie <3jr

 • Geen
 • Gering/Matig
 • (Zeer) ernstig
 • Onduidelijk/niet te bepalen
 • Ongeldige uitslag

Maculopathie geregistreerd <3jr

 • Aantalpatiënten (3925, DMMA FA LI of 3926, DMMA FA RE)

Verdeling maculopathie

 • Geen zichtbare maculopathie
 • Maculopathie
 • Niet te bepalen
 • Ongeldige uitslag

Voetonderzoek

1641, DBLO LV LI of
1642, DBLO LV RE of
1697, INSP LV LI of
1698, INSP LV RE of
1710, MOFV NS LI of
1711, MOFV NS RE of
2196, RIVU SQ

SIMM’s gemeten

 • Aantal patiënten (2196, RIVU SQ)

Zorgprofiel gemeten

 • Aantal patiënten (3609, ZVPU SQ)

Verdeling SIMM’s(2196, RIVU SQ)

 • SIMM’s 0
 • SIMM’s 1
 • SIMM’s 2
 • SIMM’s 3
 • Ongeldige uitslag

Verdeling zorgprofiel(3609, ZVPU SQ)

 • Zorgprofiel 0
 • Zorgprofiel 1
 • Zorgprofiel 2
 • Zorgprofiel 3
 • Zorgprofiel 4
 • Ongeldige uitslag

Diabetische voetafwijking

 • Aantal patiënten (1641, DBLO LV LI, antw. 13 of 1642, DBLO LV RE,
  antw. 13 of 1697, INSP LV LI, antw. 13 of 1698, INSP LV RE,
  antw. 13 of 1710, MOFV NS LI, antw. 13 of 1711, MOFV NS RE, antw. 13)

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

BMI

1272, QUET AO of 

(560, LNGP AO én 357, GEW AO,

berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ

3958 BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Voedingspatroon

2138, BYVD AA of

2718, BZVD AA of

1764, VOED TZ

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of

3446, AUDC PQ

Griepprik

Episode R44 of

Ruiter G+ of

Medicatie J07BB

Totaal controlebeleid

eGFR en
Urineonderzoek (ACR) en
HbA1c en
Fundus controle <3jr en
Voetonderzoek en
Bloeddruk en
BMI en
Rookgedrag en
Lichaamsbeweging en
Voedingspatroon Alcoholgebruik <5jr  Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Behandeling met insuline of orale middelen

 • Alleen dieet (GEEN A10A en A10B)
 • Orale middelen (A10B en GEEN A10A)
 • Orale middelen + insuline (A10A EN A10B)
 • Insuline (A10A en GEEN A10B)

Lipidenverlagers ongeacht LDL uitslag

 • Wel: aantal patiënten met C10
 • Geen: aantal patiënten zonder C10

Metforminegebruik alle patiënten

 • Aantal patiënten (A10BA02)

Metforminegebruik bij insuline

 • Aantal patiënten (A10BA02 EN A10A)

Metforminegebruik en eGFR

 • Aantal patiënten (A10BA02 EN (524, KREA O MK OF 1919, KREM O FB OF 3583, KREC O FB))

GLP-1 analogen

 • Wel: aantal patiënten met A10BJ
 • Geen: aantal patiënten zonder A10BJ

3.2  COPD

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Functioneren (MRC of CCQ)

2402, CCQT RQ of

2210, MRCD RQ

CCQ geregistreerd

 • Aantal patiënten (2402, CCQT RQ)

Verdeling CCQ

 • CCQ ≤1
 • CCQ 1-2
 • CCQ >2
 • Ongeldige uitslag

MRC geregistreerd

 • ­Aantal patiënten (2210, MRCD RQ)

Verdeling MRC

 • MRC = 0
 • MRC = 1
 • MRC = 2
 • MRC = 3
 • MRC = 4
 • MRC = 5
 • Ongeldige uitslag

CCQ ≥ 2 of MRC ≥ 3

Inhalatietechniek met inhalatiemed.

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

Verdeling inhalatietechniek

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Ziektelast

3013, ZLCP RA

Verdeling ziektelast

 • Licht
 • Matig
 • Ernstig
 • Ongeldige uitslag

Longaanvallen

Aantal patiënten met minimaal 1 longaanval(3549, COAE RQ, indien leeg dan 3014, COEX RQ)

BMI en ongewenst gewichtsverlies

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

2673, GEWV AA

BMI <21 OF ongewenst gewichtsverlies = ja

Aantal patiënten met BMI <21 of 2673 GEWV AA = ja

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

SMR advies

 • Ja
 • Nee

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ

3958 BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Spiro <3jr

1677, FVNB RL of

1864, FCNB RL of

3649, FCNB RL MI of

1866, FRNB RL MI  of

3651, FRNZ RL MI of

1681, FVPB RL of

1672, FCPB RL of

1675, FRPB RL MI of

3687, FCEM RL of

3688, FCEM RL MI of

3689, FVEM RL of

3690, FVEM RL MP of

3691, FVEM RL MI of

3692, FREM RL MI of

3693, FREZ RL MI

Longfunctie <3jr


Aantal patiënten (1678, FVNB RL MP, laatste waarde afgelopen 36 maanden OF
3690, FVEM RL MP, laatste waarde afgelopen 36 maanden)

Verdeling longfunctie <3jr

 • <50%
 • ≥50%
 • Ongeldige uitslag

Aantal longaanvallen geregistreerd

3549, COAE RQ

Verdeling aantal longaanvallen<12mnd

 • 0
 • 1
 • ≥2
 • Ongeldige uitslag

Griepprik

Episode R44

Ruiter G+

Medicatie J07BB

Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Inhalatiemedicatie

 • Wel: aantal patiënten met R03A of R03B
 • Geen: aantal patiënten zonder R03A of R03B

ICS

 • Wel: aantal patiënten met R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13
 • Geen: aantal patiënten zonder R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13

Aantal stootkuren

Aantal patiënten (H02AB06 en/of H02AB07)

 • 0
 • 1
 • ≥2

3.3  HVZ   

Procesindicator

Labcode

Uitkomst indicator

eGFR <5jr

1919, KREM O FB of

524, KREA O MK of

3583, KREC O FB


Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO

LDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683:< 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

BMI

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ

3958 BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Voedingspatroon besproken

2718, BZVD AA of

2138, BYVD AA


Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of

3446, AUDC PQ

Griepprik

Episode R44 of

Ruiter G+ of

Medicatie J07BB

Compleet risicoprofiel

eGFR <5jr en

Urineonderzoek (ACR) en

Nuchtere glucose en

Bloeddruk en

BMI en

Rookgedrag en

Lichaamsbeweging en

Voedingspatroon besproken en

Alcoholgebruik <5jr

                                               

Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)
Antistolling of plaatjesagg.remmers
 • Wel: aantal patiënten met B01A
 • Geen: aantal patiënten zonder B01A
Bloedverdunners
 • Aspirine (B01AC06 of B01AC08)
 • Geen aspirine maar andere bloedverdunners ((GEEN B01AC06 of B01AC08) EN (B01AC04 of B01AC24 of B01AA of B01AE of B01AF))
 • Geen bloedverdunner (B01AC04 of B01AC24 of B01AA of B01AE of B01AF)
Coronaire ziekte i.c.m. betablokkers
 • Aantal patiënten met (K74 of K75 of K76) EN C07

3.4  VVR

Procesindicator

Labcode

Uitkomst indicator

eGFR <5jr

1919, KREM O FB of

524, KREA O MK of

3583, KREC O FB


Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO

LDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683:< 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU


Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

BMI

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ

3958 BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ


Voedingspatroon besproken

2718, BZVD AA of

2138, BYVD AA


Familieanamnestisch risico op HVZ <5jr

3238, HF65 KQ

Verdeling HVZ in naaste familie <65 jaar

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Compleet risicoprofiel

eGFR <5jr en
Urineonderzoek (ACR) en
Nuchtere glucose en
Bloeddruk en
BMI en
Rookgedrag en
Lichaamsbeweging en
Voedingspatroon besproken en
Alcoholgebruik <5jr en
Familieanamnetisch risico op HVR <5jr                                               

3.5  Astma

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Mate van astmacontrole

3608, ASOC RQ
4025, ASCO RQ

2762, ACQT RQ of

3555, ACT RQ, of

3602 ACQK RQ


Verdeling mate van controle

 • Goed
 • Onvoldoende
 • Ongeldige uitslag 

Functioneren vastgelegd (ACQ/ACT)

Verdeling ACQ

 • <0.75
 • 75-1.5
 • >1.5
 • Ongeldige uitslag

Verdeling ACT

 • <20
 • ≥20
 • Ongeldige uitslag

Inhalatietechniek met inhalatiemed.

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

Verdeling inhalatietechniek

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

SMR advies

 • Ja
 • Nee

Aantal longaanvallen geregistreerd

3549, COAE RQ

Verdeling aantal longaanvallen<12mnd

·         0

·         1

·         ≥2

·         Ongeldige uitslag

Griepprik

Episode R44

Ruiter G+

Medicatie J07BB

Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Inhalatiemedicatie

 • Wel: aantal patiënten met R03A of R03B
 • Geen: aantal patiënten zonder R03A of R03B

ICS

 • Wel: aantal patiënten met R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13
 • Geen: aantal patiënten zonder R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13

Aantal stootkuren

Aantal patiënten (H02AB06 en/of H02AB07)

·         0

·         1

·         ≥2

ICS en chron. luchtwegverw.

 • Wel: aantal patiënten met ICS (Min. 3 voorschr R03A) EN min. 1 voorschr R03BA of R03AK06 of R03AK07)
 • Geen: aantal patiënten zonder ICS EN min. 1 voorschr R03BA of R03AK06 of R03AK07)

LABA/LAMA i.c.m. ICS

 • Wel: aantal patiënten met ICS (Min. 3 voorschr R03A) EN R03AC12, R03AC13, R03AC18, R03AC19, R03AL03 t/m R03AL09, R03BB04 t/m R03BB07
 • Geen: aantal patiënten zonder ICS EN R03AC12, R03AC13, R03AC18, R03AC19, R03AL03 t/m R03AL09, R03BB04 t/m R03BB07

3.6  AF (Atriumfibrilleren)

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055, RRSY KA MH 

Verdeling bloeddruk - Bloeddruk adequaat gereguleerd 

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

  • 1744: <=140
  • 3326: <=135
  • 2659: <=130
  • 3336: <=135
  • 2055: <=135
Systolische bloeddruk


1744, RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055, RRSY KA MH

Verdeling bloeddruk

 • <100 mm Hg
 • 100-140 mm Hg
 • 140-160 mmHg
 • > 160 mmhg

ECG hartfrequentie

3320, ECGF KH

Verdeling ECG hartfrequentie

 • <50
 • 50-100
 • 100-110
 • ≥110
 • Ontbreekt

CHADSVASC score

3657, CHVA AZ FB


eGFR

3583, KREC O FB en/of 

1919, KREM O FB

Verdeling eGFR

 • <30
 • 30-50
 • ≥50
 • Ongeldige uitslag

Auscultatie hart

2060, AUSC KH

Afwijking

 • Aantal patiënten (2061, AFAU KH)

Auscultatie longen

1868, AUSC RL

Afwijking

 • Aantal patiënten (2026, AFAU RL)

Tekenen hartfalen

1644, DETK KQ

Verdeling tekenen hartfalen

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ


Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

SMR advies

 • Ja
 • Nee

Glucose nuchter <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU


Ventrikelfrequentie / ECG hartfrequentie

3320, ECGF KH of

3694, VFRQ KH


Perifeer oedeem, pitting

3007, POED LE

Verdeling perifeer oedeem

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Polsfrequentie

1875, POLS AO


Polsritme

2102, POLR AO

Verdeling polsritme

 • Irregulair
 • Regulair
 • Ongeldige uitslag

Kreatinine

523, KREA B


Hemoglobine

412, HB B


Voedingspatroon

2138, BYVD AA en/of 2718, BZVD AA


Cafeïnegebruik <5jr

3658, CAFA AQ


Drugsgebruik <5jr

3022, DRUG AQ


Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Antistolling in afgelopen jaar / kwartaal

 • Geen
 • Trombocytenaggregratieremmers (B01AC)
 • Vitamine K-antagonisten (B01AA)
 • DOAC (B01AF, B01AE)
 • Combinatie medicatie (>1 voorschrift B01AF, B01AE, B01AA, B01AC)

Dosering Apixaban o.b.v. eGFR

B01AF02

 • eGFR >30
 • eGFR > 10 en =< 30
 • geen eGFR

Dosering Dabigatran o.b.v. eGFR

B01AE07

 • eGFR >30
 • eGFR > 10 en =< 30
 • geen eGFR

Dosering Edoxaban o.b.v. eGFR

B01AF03

 • eGFR >30
 • eGFR > 10 en =< 30
 • geen eGFR
Dosering Rivaroxaban o.b.v. eGFR

B01AF01

 • eGFR >30
 • eGFR > 10 en =< 30
 • geen eGFR

Frequentiecontrole

 • Geen
 • Betablokker (C07)
 • CA-antagonist (C08DB01 of C08DA01)
 • Digoxine (C01AA05)
 • Anti-aritmica (C01B)
 • Combinatie medicatie (>1 voorschrift C07, C08DB01, C08DA01, C01AA05, C01B

Bloeddruk verlagende therapie

 • Geen
 • Single therapy
 • Double therapy
 • Tripe therapy
 • More therapy

AF Tabblad populatie - Gedeclareerde patiënten ten opzichte van vorig kwartaal

Extra indicator Vorig kwartaal gedeclareerd, dit kwartaal niet vanwege overlijden: actieve episode A96 OF uitschrijfreden = overleden.

AF Tabblad populatie - Complicaties

Voor de 'complicatie' indicatoren wordt er naast ingeschreven patiënten ook gekeken naar patiënten die in het afgelopen jaar/kwartaal zijn overleden (actieve episode A96 OF uitschrijfreden = overleden). Een patiënt met meerdere complicaties in het afgelopen jaar/kwartaal, zal ook onder meerdere indicatoren worden geteld.

ComplicatieICPC
TIAK89
CVAK90
BloedingA10, F75, R06
Complicatie(s) medische behandelingA87
OverledenA96 OF uitschrijfreden = overleden

3.7  CL (Coronair Lijden)

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Angineuze bezwaren

1595, ANGK KQ


Tekenen hartfalen

1644, DETK KQ


Perifeer oedeem, pitting

3007, POED LE


Auscultatie hart

2060, AUSC KH


ECG hartfrequentie

3320, ECGF KH


Systolische bloeddruk

1744 (RRSY KA) OF

2055 (RRSY KA MH) OF

3326 (RRS7 KA MH) OF

2659 (RRGS KA MH) OF

3336 (RR3S KA)

Verdeling systolische bloeddruk

 • ≤140
 • >140
 • Ongeldige uitslag

Diastolische bloeddruk

1740, RRDI KA of

2056, RRDI KA MH of

2669, RRDD KA MH

Verdeling diastolische bloeddruk

 • ≤90
 • >90
 • Ongeldige uitslag

LDL

542 (LDL B) OF

2683 (LDLD B) OF

3854, (LDL B PO) OF

3826, (NHDL B)

Verdeling LDL

 • <1.8
 • 1.8-2.5
 • >2.5
 • Ongeldige uitslag

eGFR

1919, KREM O FB of
524, KREA O MK of
3583, KREC O FB


4DKL angst ooit

2811, 4DAN PQ


4DKL depressie ooit

2812, 4DDE PQ


Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Antistollingsmedicatie

 • Wel: Aantal patiënten met B01A
 • Geen: Aantal patiënten zonder B01A

3.8 Ouderenzorg

Populatie tabblad:
Hieronder worden voor de zorgstraat Ouderenzorg alle tabellen en grafieken weergegeven.

  • Leeftijd Ouderenzorg (standaard ≥75 jaar): Geeft het aantal patiënten ouder dan of gelijk aan 75 jaar weer in de praktijk. Daarnaast wordt het percentage in de praktijk, regio en zorggroep getoond:  • Verdeling leeftijd Ouderenzorg: Geeft de verdeling weer naar Kwetsbaar (A05), Risico op kwetsbaarheid en Geen (risico op) kwetsbaarheid geregistreerd.


DefinitieICPC / ATC codes
Kwetsbaar (A05)Patiënten met een actieve episode A05.
Risico op kwetsbaarheid

Patiënten zonder episode A05 met minimaal 1 risicofactor:
Frailty-Index >0.2 of
Polyfarmacie ≥ 5 of
A49.02 of
Vektiscode 13049 of
(2777, POFA AQ = antw. 1) of
Caregap ≥ 360 dagen of
Geriatrisch event ‘Ja’ of
A49.01 of
(2785, AWKW AZ = antw. 1) of
P20 of P70 of P71 of P73 of N05A of N06D

Geen (risico op) kwetsbaarheid geregistreerd

Patiënten zonder episode A05 en geen risico op kwetsbaarheid.


 • Risico op kwetsbaarheid Leeftijd ouderenzorg: Geeft van alle patiënten ≥ 75 jaar met een risico op kwetsbaarheid de verdeling van de risicofactoren weer.


Definitie

ICPC / ATC codes

Frailty index > 0,2

Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN Frailty Index > 0,2

Zie berekening in handleiding Ouderenzorg rapport
Polyfarmacie

Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN
Polyfarmacie ≥ 5 (meer dan 5 verschillende chronische medicatie) of

A49.02 of
Vektiscode 13049 of
(2777, POFA AQ = antw. 1)
Consultation gap > 360 dagenPatiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN laatste contact > 360 dagen (contact = Consult, Visite, Telefonisch consult en E-consult)
Geriatisch event

Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN

Actieve episode A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01,  P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19
OF ATC N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A <12mnd
Cognitieve achteruitgangICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D
A49.01

Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN een actieve episode A49.01

Aanwijzingen kwetsb. (meetwaarde)Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN (2785, AWKW AZ = antw. 1)
 • Risico op kwetsbaarheid - nieuwe patiënten <3mnd: Geeft van de nieuwe patiënten ≥ 75 jaar met een risico op kwetsbaarheid de verdeling van de risicofactoren in de afgelopen 3 maanden weer. De definities zijn hetzelfde zoals beschreven in bovenstaande tabel.
  • Hoofdbehandelaar kwetsbare patiënten hoofdbehandelaar: Geeft van de kwetsbare patiënten (A05) ≥ 75 jaar de verdeling weer van hoofdbehandelaar (huisarts, specialist, overig/onbekend, ontbreekt)


  Definitie

  ICPC / ATC codes

  Hoofdbehandelaar huisartsLeeftijd ≥ 75 EN
  episode A05 EN
  3015, OZHB AZ, antw. 48
  Hoofdbehandelaar specialistLeeftijd ≥ 75 EN
  episode A05 EN
  3015, OZHB AZ, antw. 49
  Hoofdbehandelaar overig/onbekendLeeftijd ≥ 75 EN
  episode A05 EN
  3015, OZHB AZ, antw. 212
  Hoofdbehandelaar ontbreektLeeftijd ≥ 75 EN
  episode A05 EN
  geen 3015, OZHB AZ
  • Deelname ketenzorg bij kwetsbare patiënten met hoofdbehandelaar huisarts: Geeft van de kwetsbare patiënten (A05) ≥ 75 jaar met hoofdbehandelaar huisarts de verdeling weer van de deelname ketenzorg (ja, nee, ontbreekt/ongeldig) 

  • Kwetsbare patienten in zorg: Geeft weer welke patiënten de kwetsbare patiënten in zorg zijn

  DefinitieICPC/ATC code
  Kwetsbare patiënt in zorg*

  Leeftijd ≥ 75 EN
  episode A05 EN
  3015, OZHB AZ, antw. 48 EN 3832, OZKZ AZ antw. 1

  * Dit kan per zorggroep verschillen. Hierboven is de standaard variant uitgeschreven 

 • Geslacht kwetsbare patiënten: Geeft van de kwetsbare patiënten (A05) ≥ 75 jaar met Hoofdbehandelaar Huisarts en Deelname Ketenzorg Ja de verdeling naar geslacht weer.


 • Leeftijd kwetsbare patiënten: Geeft van de kwetsbare patiënten (A05) ≥ 75 jaar met Hoofdbehandelaar Huisarts en Deelname Ketenzorg Ja de verdeling naar leeftijd weer.


 • Diagnostiek kwetsbare patiënten: Geeft van de kwetsbare patiënten (A05) ≥ 75 jaar met Hoofdbehandelaar Huisarts en Deelname Ketenzorg Ja de verschillende diagnoses weer.


Zorg tabblad:

Procesindicator
Labcode
Uitkomstindicator(en)
Individueel Zorgplan (IZP)3882 IZP AZ
MDO3982 DMDO AZ
Medicatiebeoordeling4021 MBO AZ
eGFR524 KREA O MK of
1919 KREM O FB of
3583 KREC O FB

Verdeling eGFR

 • < 30 
 • 30-60
 • >60
 • Ongeldige uitslag
GFI2793 GFIT AQ B

Verdeling GFI

 • ≤4
 • ≥4
 • Ongeldige uitslag
Diastolische bloeddruk

1740, RRDI KA of

2056, RRDI KA MH of

2669, RRDD KA MH of

3327 RRD7 KA MH of

3337 RR3D_KA

Verdeling diastolische bloeddruk

 • ≤90
 • >90
 • Ongeldige uitslag
Systolische bloeddruk

1744 (RRSY KA) OF

2055 (RRSY KA MH) OF

3326 (RRS7 KA MH) OF

2659 (RRGS KA MH) OF

3336 (RR3S KA)

Verdeling systolische bloeddruk

 • <110
 • 110-140
 • >140
 • Ongeldige uitslag
Klachten van vergeetachtigheid2778 KLVG PQ B

Verdeling klachten vergeetachtigheid

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
MMSE2435 MMST PQ B

Verdeling MMSE

 • ≤18
 • 18-28
 • ≥28
 • Ongeldige uitslag
Polsfrequentie1875 POLS AO
Polsritme2102 POLR AO

Verdeling  polsritme

 • Regulair
 • Irregulair
 • Ongeldige uitslag
Voedingsproblemen

ICPC T91 of
ICPC T05 of
2842 SN65 TQ

Verdeling SNAQ 65+

 • Niet ondervoed
 • Risico op ondervoeding
 • Ondervoed
 • Ongeldige uitslag
Visusproblemen

ICPC F05 of
ICPC F99 of
1760 VIPB FQ

Verdeling visusklachten

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
GehoorproblemenICPC H02 of
ICPC H86 of
2776 GHPB HQ

Verdeling gehoorklachten

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
3IQ vragenlijst urine incontinentie3894 3IQI UA

Verdeling frequentie urineverlies

 • Nooit
 • <1x per maand
 • Enkele keren per maand
 • 1x per week
 • Elke dag/ nacht
 • Ongeldige uitslag

Verdeling hoeveelheid urineverlies

 • Geen
 • Druppels
 • Kleine plasjes
 • Meer
 • Ongeldige uitslag

Verdeling ernst urineverlies

 • Geen
 • Licht
 • Matig
 • Ernstig
 • Zeer ernstig
 • Ongeldige uitslag
Belasting mantelzorg2848 BLMZ AQ

Verdeling ervaren druk informele zorg

 • Geen of weinig belasting
 • Matige belasting
 • Ernstige belasting
 • Ongeldige uitslag
Aantal maal gevallen2773 AVAL AQ

Verdeling aantal maal gevallen

 • Niet gevallen
 • Eenmaal gevallen
 • Meerdere malen gevallen
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
Ongewenst gewichtsverlies2673 GEWV AA

Verdeling ongewenst gewichtsverlies

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag 

≥6% gewichtsverlies in 3 maanden of ≥10% in 6 maanden

Aanvullende gegevens plan ouderenzorg2789 OZP AZ
Sociale Contacten2783 VLSC AQ

Verdeling Sociale Contacten

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldig

3.9 Hartfalen

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

ECG

2202, ECG KH


BNP

1966, BNP B


NTProBNP

1968, NTPR B


Echografie hart (echocardiogram)

3001, ECHO KH


Natrium-Kalium-Kreatinine

624, NA B EN
513, K B EN
523, KREA B


Systolische bloeddruk

1744 (RRSY KA) OF

2055 (RRSY KA MH) OF

3326 (RRS7 KA MH) OF

2659 (RRGS KA MH) OF

3336 (RR3S KA)

Verdeling systolische bloeddruk

 •  ≤140
 • >140
 • Ongeldige uitslag

Verdeling systolische bloeddruk <70 jaar

 • ≤140
 • >140
 • Ongeldige uitslag

Diastolische bloeddruk

1740, RRDI KA of

2056, RRDI KA MH of

2669, RRDD KA MH


Gewicht

357, GEW AO


Spirometrie

(3651, FRNZ RL MI of

3693, FREZ RL MI of

3650, FRPZ RL MI)

EN

(3690, FVEM RL MP of
1671, FVBE RL MP of

1678, FVNB RL MP of

1680, FVNS RL MP of

2070, FVSB RL MP of

1682, FVPB RL MP of

1684 FVPS RL MP)


Polsritme

2102, POLR AO

Verdeling polsritme

 • Regulair
 • Irregulair
 • Ongeldige uitslag   

Hb

412, HB B

Verdeling Hb

 • Laag (M < 8,5; V < 7,5)
 • Hoog (M ≥ 8,5; V ≥ 7,5)
 • Ongeldige uitslag

TSH

1385, TSH B

Verdeling TSH

 • <3
 • ≥3
 • Ongeldige uitslag

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU


Niet-nuchtere glucose <5jr

371, GLUC B NN of

381, GLUC BC NN of

3209, GLUC BA NN of

3711, GLUP BC NN


Polsfrequentie

1875, POLS AO


eGFR

1919, KREM O FB of

524, KREA O MK of

3583, KREC O FB


Behandeling

Uitkomst/ATC code(s)

Systolisch HF en ACE-I of AT II antagonist

 • Wel: Aantal patiënten met 3880, HFTY KA antw. 546 EN C09AA OF C09BA OF C09BB OF C09BX OF C09CA OF C09DA OF C09DB OF C09DX
 • Geen: Aantal patiënten zonder 3880, HFTY KA antw. 546 EN C09AA OF C09BA OF C09BB OF C09BX OF C09CA OF C09DA OF C09DB OF C09DX

Systolisch HF en bètablokker

 • Wel: Aantal patiënten met 3880, HFTY KA antw. 546 EN C07
 • Geen: Aantal patiënten zonder 3880, HFTY KA antw. 546 EN C07

Systolisch HF en spironolacton/eplerenon

 • Wel: Aantal patiënten met 3880, HFTY KA antw. 546 EN C03DA01 OF C03DA04
 • Geen: Aantal patiënten zonder 3880, HFTY KA antw. 546 EN C03DA01 OF C03DA04

Lage polsfreq. en freq.verlagende middelen

 • Wel: Aantal patiënten met 2102, POLR AO antw. 201 EN 1875, POLS AO ≤50 OF 2102, POLR AO antw. 202 EN 1875, POLS AO ≤60 EN Min. 1 voorschr C07 of C01AA05
 • Geen: Aantal patiënten zonder 2102, POLR AO antw. 201 EN 1875, POLS AO ≤50 OF 2102, POLR AO antw. 202 EN 1875, POLS AO ≤60 EN Min. 1 voorschr C07 of C01AA05

Niet-gewenste medicatie: NSAID/Calciumantagonisten

 • Ja: Aantal patiënten met N02AJ02 of N02AJ08 of N02AJ14 of N02AJ18 of N02AJ19 of M01AE OF C08DA01 of C08DA51 of  C08DB01 of C09BB10 of C05AE03
 • Nee: Aantal patiënten zonder N02AJ02 of N02AJ08 of N02AJ14 of N02AJ18 of N02AJ19 of M01AE OF C08DA01 of C08DA51 of  C08DB01 of C09BB10 of C05AE03

3.10 GGZ

Hieronder worden voor de zorgstraat GGZ alle standaard tabellen en grafieken van tabbladen Populatie, Zorg en Behandeling weergegeven.

 • GGZ patiënten die voldoen aan het leeftijdscriteriumr: Geeft het aantal GGZ patiënten die voldoen aan het leeftijdscriterium weer in de praktijk met een actieve P en/of Z code. Daarnaast wordt het percentage van GGZ patiënten in de praktijk en zorggroep getoond:

 • Diagnostiek patiënten die voldoen aan het leeftijdscriteriumgeeft van de patiënten die voldoen aan het leeftijdscriterium de verdeling weer van actieve P episodes.
Definitie
ICPC codes / ATC codes
Patiënten met EPA

P72 OF P73 OF P98 OF medicatie (minimaal 3 voorschriften of één voorschrift met chronische registratie)

N05AX12, N05AD06, N05AA01, N05AF03, N05AH02, N05AD08, N05AB02, N05AF01, N05AG01, N05AD01, N05AE05, N05AH03, N05AX13, N05AG03, N05AB03, N05AC01, N05AG02, N05AD05, N05AH04, N05AX08, N05AE03, N05AL01, N05AL03, N05AF05, N05AN01

EN GEEN P70

EN GEEN P15.02

EN GEEN P71

 • Medicatiegebruik: geeft het aantal patiënten met meer dan 1 medicatievoorschrift weer.
Definitie
ATC codes
MedicatievoorschriftenN05A OF N05BA OF N05CD OF N05CF OF N06A
 • Zorg: Individueel zorgplan: geeft het aantal patiënten weer met registratie van meetwaarde 3882 IZP AZ
 • Behandeling: 

Definitie
ATC codes
AntidepressivaN06AA OF N06AB OF N06AF OF N06AG OF N06AX
AntipsychoticaN05AA OF N05AB OF N05AD OF N05AE OF N05AF OF N05AG OF N05AH OF N05AL OF N05AX
Hypnotica/anxiolyticaN05BA OF N05CD OF N05CF OF N05BE OF N05CM
LithiumzoutenN05AN
PsychostimulantiaN06BA

3.11 GGZ Jeugd

Hieronder worden voor de zorgstraat GGZ Jeugd alle standaard tabellen en grafieken van tabbladen Populatie, Zorg en Behandeling weergegeven.

 • GGZ patiënten: Geeft het aantal GGZ patiënten weer in de praktijk met een actieve P en/of Z code. 
 • GGZ patiënten < 18 jaar: Geeft het aantal GGZ patiënten jonger dan 18 jaar weer in de praktijk met een actieve P en/of Z code. 
 • Behandeling: 

Definitie
ATC codes
AntidepressivaN06AA OF N06AB OF N06AF OF N06AG OF N06AX
AntipsychoticaN05AA OF N05AB OF N05AD OF N05AE OF N05AF OF N05AG OF N05AH OF N05AL OF N05AX
Hypnotica/anxiolyticaN05BA OF N05CD OF N05CF OF N05BE OF N05CM
LithiumzoutenN05AN
PsychostimulantiaN06BA