Oproepagenda - Ketenzorg Arnhem

Voor de definitie van Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie verwijzen wij u naar: Definitie Extra kwetsbaar voor COVID en Medische urgentie

In dit rapport wordt aangegeven welke ketenzorgpatiënten opgeroepen dienen te worden. Deze handleiding beschrijft hoe de Oproepagenda gebruikt kan worden.
Deze oproepagenda geeft een lijst met patiënten weer :

  • die voldoen aan de DBC criteria 
  • waarbij een registratie Deelname Ketenzorg ontbreekt of langer geleden is dan het termijn

Kleur groen: de patiënten die voldoen aan de DBC criteria

Om te bepalen of een patiënt dient te worden opgeroepen, wordt er gekeken naar 1) een controlefrequentie en 2) de datum van de laatste controle

Om te bepalen of een patiënt opgeroepen moet worden wordt er gekeken naar de een vastgestelde controlefrequentie of voor CVRM naar de laatste uitslag van het controlebeleid. Een controlebeleid van 2x per jaar betekent dat de patiënt maximaal 7 maanden geleden voor het laatst op controle mag zijn geweest. De extra maand dient om enige marge in te bouwen met bijvoorbeeld vakanties. Als de laatste controle in dit geval langer geleden is dan 7 maanden, dan dient deze patiënt opgeroepen te worden voor een nieuwe controle. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden die voor de betreffende zorgstraat van betekenis zijn (zie tabel). De datum van de laatste uitslag van deze meetwaarde wordt getoond in de kolom ‘Laatste datum controle’.

De laatste datum waarop een van deze meetwaarden is geregistreerd, wordt vergeleken met de controlefrequentie of controlebeleid. Is deze datum langer geleden dan het controle beleid vereist, dan krijgt deze patiënt een ‘ja’ in de kolom ‘Oproepen’. 

Kleur rood: patiënten die in de afgelopen 7 mnd (DM)/13 mnd (CVRM) niet op controle zijn geweest.
Kleur oranje: patiënten die niet voldoen aan de controlefrequentie CVRM (zie controlebeleid HVCBKZ).

ZorgstraatMinimale controlefrequentieMeetwaarden (laatste uitslag)
DM2x per jaarAard van het consult DM2 (driemaandelijkse/tussentijdse controle); 1771, DMAC TZ
CVRMAfhankelijk van ingevuld controlebeleid; 2413, HVCB KZ
Indien controlebeleid 'overig' of leeg: 1x per jaar
Controlebeleid CVRM 2x per jaar of vaker: Systolische bloeddruk 1744, RRSY KA; 2055, RRSY KA MH; 3326, RRS7 KA MH; 3336, RR3S KA EN mate van bewegen (jaarcontrole); 3239, NNGB; 3958, BWRL AQ
Controlebeleid CVRM  1x per jaar/1x per 2 jaar/ontbreekt: mate van bewegen (jaarcontrole); 3239, NNGB AQ; 3958, BWRL AQ
COPD1x per 13 maandenLaatste uitslag van de gemiddelde score klacht/beperkingen CCQ 2402 (CCQT RQ)
Astma1x per 13 maandenLaatste score: ACQ6 astma control questionnaire 6 vragen / astma control questionnaire (ACQ) (alle controles)/ mate van astma controle; 3602, ACQK RQ; 2762, ACQT RQ; 3608, ASOC RQ

De oproepagenda bestaat uit een tabblad Oproepen Totaal, en per zorgstraat los een oproeptabblad wat dezelfde patiënten bevat als het totale tabblad. De keuze is aan de praktijk welk tabblad ze willen gebruikenHoe is de oproepagenda opgebouwd?

Deze handleiding gebruikt het tabblad 'Oproepen DM' om de mogelijkheden binnen de oproepagenda uit te leggen. 
Hier volgt een voorbeeld van een DM patiënt waarbij met rood omkaderde kolommen wordt aangegeven waar de hierboven beschreven informatie te vinden is.

In de afbeelding hierboven ziet u dat bij deze patiënt een ‘ja’ staat in de kolom DM. Dit betekent dat deze patiënt in de zorgstraat DM valt. Bij minimale controlefrequentie staat ‘2x per jaar'. Dit is niet de registratie van het controlebeleid in het HIS, maar een standaard controlefrequentie voor DM patiënten. De laatste datum waarop 'Aard van consult' is geregistreerd is in dit geval 11-04-2017. Met een peildatum van het rapport van 01-01-2019 voldoet dit dus niet aan het controlebeleid van 2x per jaar. Dit is de reden dat er een 'ja' staat in de kolom Oproepen. De kleur rood betekent dat de laatste controle zowel niet binnen de controlefrequentie als binnen het jaar heeft plaats gevonden. 

Oproepen CVRM

Voor het oproepen van CVRM patiënten wordt er gekeken naar het controlebeleid in tegen stelling tot de andere zorgstraten.
In de kolom 'Laatste datum controle CVRM' wordt de datum van de laatste geregistreerde bloeddruk getoond.
In de kolom 'Laatste jaarcontrole CVRM datum' wordt de datum van de laatste geregistreerde Lichaamsbeweging getoond.

Ontbrekende indicatoren

In de kolom 'Ontbrekende indicatoren benchmark <12mnd' is te zien welke indicatoren er nog ontbreken bij de patiënt. Hierbij wordt vanaf de peildatum 12 maanden terug gekeken, indien anders vermeld zoals bij de LDL en fundus. 

Alle DBC patiënten

Op het tabblad Oproepen Totaal geeft kolom 'Deelname Ketenzorg antwoord' inzage in de patiënten waarbij een registratie Deelname Ketenzorg nog geheel ontbreekt of buiten het termijn valt.. Indien de registratie ontbreekt, dan wordt dit aangeven door bijvoorbeeld 'ontbreekt (DM)' of 'ja>18mnd (DM)'. Indien deelname ketenzorg dubbel geregistreerd is op dezelfde dag of indien de uitslag ongeldig is, dan wordt dit aangegeven door het antwoord 'ongeldig (DM)'. Bij de patiënten die voldoen aan de DBC criteria en waarbij Deelname Ketenzorg 'ja' is geregistreerd binnen het termijn, staat het antwoord 'ja (DM) en wordt de cel groen gekleurd.

Op het tabblad 'Oproepen DM'  wordt middels de kolom 'Deelname Ketenzorg antwoord' aangegeven of het een DBC patiënt betreft. Indien er een registratie Deelname Ketenzorg 'ja' is binnen het termijn, dan is er een 'ja' te zien en het vakje groen gekleurd.

Wilt u patiënten zien waarbij Deelname Ketenzorg ontbreekt? Dan kunt u filteren op de kolom 'Deelname Ketenzorg antwoord', zie hieronder
1) Klik hiervoor op de filter

2) laat enkel het vinkje aanstaan bij 'ja>18mnd' en 'lege cellen'

3) klik op OK

Oproepen Totaal: Alle patiënten in een zorgstraat

De kolommen E t/m H laten zien in welke zorgstraten de patiënt valt. Zoals hier boven beschreven en weergegeven betekent een ‘ja’ bij een van deze kolommen dat de patiënt onder deze zorgstraat valt. Wilt u alleen de DM patiënten zien? Naast de kolom ‘DM’ staat een pijltje, dit is de filterknop (zie afbeeldingen hieronder). Klik hierop. Een filter opent zich waarbij u ‘nee’ uit kunt vinken. Er blijft dan een lijst patiënten over die allemaal een ‘ja’ hebben in de kolom DM en dus allen DM patiënten zijn.

 


 


Wilt u alleen CVRM patiënten zien? Doe dan hetzelfde bij de kolom CVRM. LET OP: denk er wel aan om eerst alle DM patiënten weer mee te nemen. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Allereerst kunt u dit doen door de handeling die hierboven beschreven staat te herhalen. U klikt weer op het pijltje naast de kolom ‘DM’. In het filter dat verschijnt vinkt u ‘nee’ weer aan. Wilt u zeker zijn dat u alle patiënten weer meeneemt? Dan kunt u ook het vakje ‘Alles selecteren’ aanvinken (zie afbeelding hieronder). Het zwarte blokje wordt dan weer een vinkje.


 


Een snellere en meer zekere optie is het ‘Wissen’ knopje. Dit vind u onder het tabblad Gegevens naast de grote ‘Filter knop’ (zie afbeelding hieronder). Als u op deze knop drukt worden alle filters gewist en zijn alle gegevens en patiënten weer zichtbaar. U bent nu weer bij de beginsituatie.

 


Alle patiënten die binnen een zorgstraat moeten worden opgeroepen

Het uiteindelijke doel van de oproepagenda is om te laten zien welke patiënten er opgeroepen moeten worden. Het filteren werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven, het betreft nu alleen een andere kolom. We nemen weer de DM patiënten als voorbeeld (u kunt hetzelfde doen voor COPD en Astma patiënten). Om te zien welke DM patiënten allemaal terug dienen te komen voor een controle, klikt u op het pijltje naast de kolom ‘Oproepen’ (zie afbeelding hieronder). Hetzelfde filter verschijnt weer, waar u wederom ‘nee’ uit vinkt.