PopulatiedashboardHandleiding VIPLive – Populatiedashboard

Datum                   oktober 2018
Auteur                   Proigia / Calculus


Inhoudsopgave

           

1.Inleiding. 3

2.Populatiedashboard. 4

2.1      Algemeen. 4

2.2      Menubalk. 4

2.3      Populatie opbouw.. 4

2.4      Maken van selecties. 5

2.5      Opheffen selectie. 6

2.6      Patiëntenlijst 6

3.Definities. 8

1.    Inleiding

Het populatiedashboard geeft u inzicht in de leeftijdsopbouw van uw patiëntenpopulatie en daarbinnen in de verdeling naar aantal contacten < 12 maanden, wijktype, geslacht, gezondheidsrisico, chronische ziekten etc.

Het dashboard wordt per kalenderkwartaal weergegeven. Bijvoorbeeld voor kwartaal 3 - 2018 wordt de populatie tot 01-07-2018 inzichtelijk gemaakt. Aan het begin van een nieuw kalenderkwartaal, nadat een upload van patiëntgegevens van uw praktijk is uitgevoerd via VIPLive, vult het dashboard zich automatisch. Een hogere uploadfrequentie (b.v. maandelijks) heeft geen invloed op de weergave van het dashboard; die blijft per kalenderkwartaal. Na elke upload wordt dan wel een herberekening voor het betreffende kalenderkwartaal uitgevoerd op basis van de meest recente gegevens van de laatste upload.

Overige handleidingen

Handleidingen over rapportages en overige functionaliteiten van VIPLive zijn ook via de ‘Handleidingen’ knop te vinden. Deze knop vindt u in de bovenste menubalk in VIPLive:


Contact met Calculus

             Telefoonnummer: 088 - 528 10 60

             Mail: zg@calculus.nl2.    Populatiedashboard

2.1   Algemeen

 • Het populatiedashboard is in VIPLive te vinden onder INZICHT:

          

 • Het populatiedashboard maakt de praktijkpopulatie inzichtelijk zoals die is op de eerste dag van het geselecteerde kalenderkwartaal.
 • Door de cursor op een onderdeel van een grafiek of tabel te positioneren, verschijnt een pop-up met aanvullende informatie:

                           

 • Het is mogelijk om het populatiedashboard te downloaden als PDF-bestand:

          

2.2  Menubalk

Bovenaan het populatiedashboard ziet u een menubalk. Standaard wordt het dashboard  geopend voor het laatste kalenderkwartaal waarvan gegevens beschikbaar zijn. Het bijbehorende aantal patiënten wordt vermeld bij Filter. Onder Periode heeft u de mogelijkheid om een ander kalenderkwartaal te selecteren.

2.3  Populatie opbouw

Voor de geselecteerde periode geeft het populatiedashboard inzicht in de leeftijdsopbouw van de patiëntenpopulatie van de praktijk. In een staafdiagram wordt de verdeling van de patiënten getoond in leeftijdsklassen van 5 jaar:

In de cirkeldiagrammen daaronder wordt de verdeling van patiënten weergegeven naar aantal contacten in de afgelopen 12 maanden, wijktype en geslacht:


De tabel Deelpopulatie geeft een indeling van de patiënten in de subgroepen Nooit komen, Alleen basiszorg, Gezondheidsrisico en Chronische patiënten. Door de cursor op één van deze subgroepen te positioneren wordt een verdere verfijning van deze subgroepen zichtbaar.

2.4  Maken van selecties

Het is mogelijk om in het populatiedashboard selecties te maken. Stel u wilt inzoomen op  één of meerdere leeftijdscategorieën, dan kunt u die selecteren door de cursor op de gewenste leeftijdsgroep te plaatsen en op de linker muisknop te klikken. De staafdiagram verandert dan van kleur: de geselecteerde leeftijdsgroep wordt oranje weergegeven en de niet-geselecteerde leeftijdsgroepen grijs:

Alle onderliggende grafieken en tabellen worden dan op basis van de gemaakte selectie automatisch herberekend en geven dan de verdeling weer voor de geselecteerde leeftijdsgroep(en). U kunt de selectie verder verfijnen door ook hier op dezelfde manier bepaalde onderdelen te selecteren:

De bovenstaande selectie filtert alle mannelijke patiënten tussen 80 en 84 jaar die 0 contacten hebben gehad. Op de achtergrond is het filter als volgt gedefinieerd:

 • Leeftijdscategorie = 80-84 jaar EN
 • Geslacht = Man EN
 • Aantal contacten = 0 contacten


Een andere selectie zou kunnen zijn: alle patiënten ouder dan 80 jaar die meer dan 30 contacten hebben gehad in de afgelopen 12 maanden en zowel DM als HVZ hebben. De achterliggende definitie is dan:

 • Leeftijdscategorie = 80-84 OF 85-89 OF 90-94 OF 95-99 EN
 • Aantal contacten <12mnd = >30 contacten EN
 • Deelpopulatie = Chronische patiënten EN
 • Sub-deelpopulatie Chronische patiënten = DM EN HVZ


2.5  Opheffen selectie

Om een gemaakte selectie op te heffen, kunt u gebruik maken van resetmogelijkheid rechtsboven in het populatiedashboard:

Het populatiedashboard wordt dan teruggezet naar de beginstand.


2.6  Patiëntenlijst

Onder de tabellen en grafieken van het populatiedashboard wordt een patiëntenlijst weergegeven. Hierin worden alle patiënten opgenomen die behoren tot de gemaakte selectie. Als een selectie wordt verfijnd dan wordt deze patiëntenlijst daar automatisch op aangepast.

Boven de patiëntlijst wordt weergegeven hoeveel patiënten de selectie bevat. Bij een beveiligde sessie worden in de patiëntenlijst ook de NAW-gegevens van de patiënten getoond. Indien gewenst kan de patiëntenlijst worden uitgebreid met aanvullende gegevens. Door bij Selecteer extra kolommen om weer te geven op het pijltje naar beneden te klikken, opent zich een venster met alle beschikbare extra kolommen. Met de linker muisknop kunt u één of meerdere kolommen selecteren, die dan aan de patiëntlijst worden toegevoegd.

In de patiëntlijst is ook een zoekmogelijkheid beschikbaar. Hiermee kan een specifieke patiënt in de patiëntlijst worden opgezocht. Het is mogelijk te zoeken op patiëntnummer en bij een beveiligde sessie ook op naam of BSN.


Voor verdere bewerking is de patiëntenlijst te downloaden naar Excel:


3.    Definities

Bij de meeste grafieken en tabellen worden de grenswaarden vermeld en spreekt de indeling van patiënten over de beschikbare klassen en/of subpopulaties voor zich. Daar waar dat niet het geval is, wordt hieronder aangegeven welke definities worden gehanteerd.

Gezondheidsrisico 

Gezondheidsrisico bestaat uit risico op chronische aandoeningen o.b.v. meetwaarden en ICPC codes en genetische aanleg o.b.v. meetwaarden en ICPC codes. Mocht u interesse hebben in de bijbehorende ICPC codes dan zijn deze bij ons opvraagbaar.


Chronische patiënt ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

Subgroep

A28

Functiebeperking/handicap

Overig

A79

Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie

Maligniteit

A90

Syndroom van Down

Aangeboren afwijking

B28

Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel

Overig

B72

Ziekte van Hodgkin

Maligniteit

B73

Leukemie

Maligniteit

B74

Multipel myeloom

Maligniteit

B78

Erfelijke hemolytische anemie

Overig

B79

Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel

Aangeboren afwijking

B83

Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten

Overig

B90

HIV-infectie (AIDS/ARC)

Overig

D28

Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen

Overig

D74

Maligniteit maag

Maligniteit

D75

Maligniteit colon/rectum

Maligniteit

D76

Maligniteit pancreas

Maligniteit

D77

Andere/niet-gespecif.maligniteit spijsverteringsorganen

Maligniteit

D81

Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen

Aangeboren afwijking

D94

Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)

Overig

D97

Cirrose/andere leverziekte

Overig

F28

Functiebeperking/handicap oog/adnexen

Overig

F81

Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen

Aangeboren afwijking

F83

Retinopathie

Overig

F84

Maculadegeneratie

Overig

F94

Blindheid (elke graad/vorm)

Overig

H28

Functiebeperking/handicap oor

Overig

H80

Aangeboren afwijking(en) oor

Aangeboren afwijking

H83

Otosclerose

Overig

H86

Doofheid/slechthorendheid

Overig

K28

Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel

Overig

K73

Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel

Aangeboren afwijking

K74

Angina pectoris

HVZ
K75Acuut myocardinfarctHVZ

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte

HVZ

K77

Decompensatio cordis

HVZ
K78Boezemfibrilleren/-fladderenHVZ

K82

Cor pulmonale

HVZ
K83Niet-reumatische klepaandoeningHVZ
K89Passagère cerebrale ischemie/TIAHVZ

K90

Cerebrovasculair accident (CVA)

HVZ

K92.01

Claudicatio intermittens

HVZ
K99.01Aneurysma aortaHVZ

L28

Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat

Overig
L71Neoplasma bewegingsapparaatMaligniteit

L82

Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat

Aangeboren afwijking

L84

Artrose/spondylose wervelkolom

Overig

L85

Verworven afwijking(en) wervelkolom

Overig

L88

Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)

Overig

L89

Coxartrose

Overig

L90

Gonartrose

Overig

L91

Andere artrose/verwante aandoening(en)

Overig

L95

Osteoporose

Overig

N28

Functiebeperking/handicap zenuwstelsel

Overig

N70

Poliomyelitis/andere enterovirus infectie

Overig

N74

Maligniteit zenuwstelsel

Maligniteit

N85

Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel

Aangeboren afwijking

N86

Multiple sclerose

Overig

N87

Parkinsonisme, ziekte van Parkinson

Overig

N88

Epilepsie (alle vormen)

Overig

P28

Functiebeperking/handicap psychische ziekte

Overig

P70

Seniele dementie/Alzheimer

Psychiatrisch
P70.02Multi-infarct dementieHVZ
P71Andere organische psychose(n)Psychiatrisch

P72

Schizofrenie

Psychiatrisch
P73Affectieve psychosePsychiatrisch
P74Angststoornis/angsttoestandPsychiatrisch
P75Hysterie/hypochondriePsychiatrisch
P76DepressiePsychiatrisch
P77SuïcidepogingPsychiatrisch
P79Andere neurosePsychiatrisch

P80

Persoonlijkheids-/karakterstoornis

Psychiatrisch

P85

Mentale retardatie/intellectuele achterstand

Psychiatrisch
P98Andere/niet gespecificeerde psychose(n)Psychiatrisch

R28

Functiebeperking/handicap luchtwegen

Luchtwegen

R84

Maligniteit bronchus/long

Maligniteit

R85

Andere maligniteit luchtwegen

Maligniteit

R89

Aangeboren afwijking(en) luchtwegen

Aangeboren afwijking

R91

Chronische bronchitis/bronchiëctasieën

Luchtwegen

R95

Emfyseem/COPD

Luchtwegen

R96

Astma

Luchtwegen

S28

Functiebeperking/handicap huid/subcutis

Overig

S77

Maligniteit huid/subcutis

Maligniteit
T06Anorexia nervosa/boulimiePsychiatrisch
T71Maligniteit schildklierMaligniteit
T85Hyperthyreoïdie/thyreotoxicoseOverig
T86Hypothyreoïdie/myxoedeemOverig

T90

Diabetes mellitus

DM

T92

Jicht

Overig

U28

Functiebeperking/handicap urinewegen

Overig

U75

Maligniteit nier

Maligniteit

U76

Maligniteit blaas

Maligniteit

U77

Andere maligniteit urinewegen

Maligniteit

U85

Aangeboren afwijking(en) urinewegen

Aangeboren afwijking

U88

Glomerulonephritis/nefrose

Overig

W72

Maligniteit in verband met zwangerschap

Maligniteit

W76

Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder

Aangeboren afwijking

X28

Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw

Overig

X75

Maligniteit cervix uteri

Maligniteit

X76

Maligniteit borst vrouw

Maligniteit

X77

Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw

Maligniteit

X83

Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw

Aangeboren afwijking

Y28

Functiebeperking/handicap geslachtsorganen man

Overig

Y77

Maligniteit prostaat

Maligniteit

Y78

Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man

Maligniteit

Y82

Hypospadie

Overig

Y84

Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man

Aangeboren afwijking

Psychische aandoening gezinslid ICPC codes

ICPC codeOmschrijving
P02Crisis/voorbijgaande stress-reactie
P11Eetprobleem(en) bij kind
P15.03Syndroom van Wernicke-Korsakoff
P70Seniele dementie/Alzheimer
P72Schizofrenie
P73Affectieve psychose
P74Angststoornis/angsttoestand
P75Hysterie/hypochondrie
P76Depressie
P79Andere neurose
P80Persoonlijkheids-/karakterstoornis
P85Mentale retardatie/intellectuele achterstand
T06Anorexia nervosa/boulimie

Life event 

Onder life event worden de lichte Z-codes verstaan en bevallingen. Mocht u interesse hebben in de bijbehorende codes dan zijn deze bij ons opvraagbaar. 

Psychosociaal ICPC codes

ICPC codeOmschrijving
P01Angstig/nerveus/gespannen gevoel
P02Crisis/voorbijgaande stress-reactie
P03Down/depressief gevoel
P04Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag
P05Zich oud voelen/gedragen
P06Slapeloosheid/andere slaapstoornis
P07Libido verlies/vermindering
P08Seksuele bevrediging verlies/vermindering
P09Bezorgdheid over seksuele voorkeur
P10Stamelen/stotteren/tics
P11Eetprobleem(en) bij kind
P12Enuresis [ex. U04]
P13Encopresis
P20Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen
P21Overactief kind/hyperkinetisch syndroom
P22Andere zorgen gedrag kind
P23Andere zorgen gedrag adolescent
P24Specifiek leerprobleem
P25Levensfaseprobleem volwassene
P26Gedragsstoornis adolescent
ZSociale problematiek

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken. 

Definities deelpopulaties

De volgorde waarin patiënten in een deelpopulatie vallen is als volgt: Chronische patiënt, Somatisch gezondheidsrisico, Alleen basiszorg, Nooit komen. Patiënten kunnen in slechts 1 deelpopulatie vallen.

Deelpopulatie

Definitie

Codes

Subgroep
Chronische patiënt Ptn met een chronische aandoeningA28, A79, A90,
B28, B72, B73, B74, B78, B79, B83, B90,
D28, D74, D75, D76, D77, D81, D94, D97,
F28, F81, F83, F84, F94,
H28, H80, H83, H86,
K28, K73, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K87, K89, K90, K92.01 , K99.01,
L28, L71, L82, L84, L85, L88, L89, L90, L91, L95,
N28, N70, N74, N85, N86, N87, N88,
P28, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P79, P80, P85, P98,
R28, R84, R85, R89, R91, R95, R96,
S28, S77,
T06, T71, T85, T86, T90, T92,
U28, U75, U76, U77, U85, U88,
W72, W76,
X28, X75, X76, X77, X83,
Y28, Y77, Y78, Y82, Y84

Somatisch gezondheidsrisico


Ptn met risico op chronische aandoening o.b.v. meetwaarden en ICPC codes

Codes kunnen bij ons opgevraagd worden

Fysiek risico

Ptn met genetische aanleg o.b.v. meetwaarden en ICPC codes

Codes kunnen bij ons opgevraagd worden

Genetische aanleg

Alleen Basiszorg

Ptn met minimaal 1 contact met ICPC code die niet onder 'Chronische patiënt' valt EN
de patiënt heeft geen somatisch gezondheidsrisicoNooit komenPtn die geen chronische aandoening hebben EN
geen somatisch gezondheidsrisico hebben EN
geen basiszorg contact hebben gehad in het afgelopen jaar


KolomnaamDefinitieCodes
patient_id

patientnummer

bsn

aanschrijfnaam

samengestelde_naam

straatnaam

huisnummer

huisnummer_toevoeging

postcode

woonplaats

achterstandswijkPt wonend in achterstandswijk (ja/nee)HIS codes 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108.
inschrijfdatumInschrijfdatum in de praktijk
naam_zorgverzekeraar

uzovinummer

huisartsHuisarts van inschrijving
geboortedatum

leeftijd

leeftijdscategorieLeeftijd verdeeld in groepen van 5 jaar
geslacht

burgerlijke_status

episodes_actief_ooitAlle episodes van pt, die op peildatum nog actief zijn
deelpopulatieDeelpopulatie waar pt in valtZie tabel Definities deelpopulaties
kwetsbare_patientPt of omgeving kwetsbaar (life event, gezinslid met hoge zorgconsumptie, gezinslid chronisch of psychisch ziek, mantelzorger)


zelf_kwetsbaarPt zelf kwetsbaar (life event)
omgeving_kwetsbaarPt woont in kwetsbare omgeving (gezinslid met hoge zorgconsumptie, gezinslid chronisch of psychisch ziek, mantelzorger)
life_eventPt heeft life event gehad
aantal_gezinsledenAantal ptn in woonverbandAlle ptn op hetzelfde adres (postcode-huisnummer-huisnummertoevoeging combinatie)
gezinslid_hoge_zorgconsumptie_20_of_meerPt in woonverband met ≥20 contacten <12mnd
aantal_contacten_gezinslid_afgelopen_jaarSom van aantal contacten alle ptn in woonverband
gezinslid_chronisch_ziekPt in woonverband met chronische aandoeningZie tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_chronisch_zieke_gezinsledenAantal ptn in woonverbvand met chronische aandoening
gezinslid_psychisch_ziekPt in woonverband met psychische aandoeningZie tabel Psychische aandoening gezinslid ICPC codes
aantal_psychisch_zieke_gezinsledenAantal ptn in woonverbvand met psychische aandoening
gezinslid_overleden_afgelopen_jaarPt in woonverband overleden <12mndUitschrijfdatum <12mnd en uitschrijfreden = O
mantelzorgerPt is zelf mantelzorger2848, BLMZ AQ
aantal_verschillende_medicatie_afgelopen_jaarAantal verschillende medicatievoorschriften <12mnd
aantal_dagen_met_contact_afgelopen_jaarAantal dagen waarop contact geweest is <12mnd
aantal_dagen_met_contact_2jaar_tot_1jaarAantal dagen waarop contact geweest is <24mnd tot <12mnd
aantal_dagen_met_contact_3jaar_tot_2jaarAantal dagen waarop contact geweest is <36mnd tot <24mnd
gem_aantal_deelcontacten_afgelopen_jaarGemiddeld aantal deelcontacten bij een contact <12mnd
aantal_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd
aantal_contacten_2jaar_tot_1jaarAantal contacten <24mnd tot <12mnd
aantal_contacten_3jaar_tot_2jaarAantal contacten <36mnd tot <24mnd
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekAantal contacten <12mnd op week-dag
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_cAantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_vAantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Visite
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_tAantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Tel. consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_week_contactsoort_eAantal contacten <12mnd op week-dag met contactsoort Email consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekendAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_cAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_vAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Visite
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_tAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Tel. consult
aantal_contacten_afgelopen_jaar_weekend_contactsoort_eAantal contacten <12mnd op weekend- of feestdag met contactsoort Email consult
laatste_contact_datum_ooitDatum van laatste contact
aantal_basis_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin basiszorg verleend isContact met ICPC code NIET in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_psychosociaal_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin psychosociale basiszorg verleend isZie tabel Psychoscociaal ICPC codes
aantal_lichamelijke_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin lichamelijke basiszorg verleend isContact met ICPC code NIET in tabel Chronische patient ICPC codes en NIET in tabel Psychoscociaal ICPC codes
aantal_chronische_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin chronische zorg verleend isZie tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_hvz_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin HVZ zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_dm_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin DM zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_luchtwegen_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin luchtwegen zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_maligniteit_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin maligniteit zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_psychiatrisch_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin psychiatrische zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_aangeboren_afwijking_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin aangeboren afwijking zorg (chronisch) verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aantal_overig_contacten_afgelopen_jaarAantal contacten <12mnd waarin overig chronische zorg verleend isZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
laatste_contact_langer_1_jaar_geledenLaatste contact langer dan 1 jaar geleden
laatste_contact_langer_3_jaar_geledenLaatste contact langer dan 3 jaar geleden
inschrijfdatum_afgelopen_jaar_geen_contactPt met inschrijfdatum <12mnd, maar geen contact <12mnd
gezondheidsrisicoPt met fysiek gezondheidsrisico
genetische_aanlegPt met genetische aanleg voor chronische ziekte
laatste_rrsyLaatste bloeddruk1744, RRSY KA > 140 OF 2055, RRSY KA MH > 140
laatste_rrsy_laatste_ddDatum laatste bloeddruk
laatste_chol_hdl_ratioLaatste cholesterol HDL ratio181, CHHD B MI > 5.0 OF (192, CHOL B MT / 446, HDL B)
laatste_chol_hdl_ratio_laatste_ddDatum laatste cholesterol HDL ratio
bmiLaatste BMI1272, QUET AO > 30 OF (BMI o.b.v. 357, GEW AO en 560 LNGP AO)
bmi_laatste_ddDatum laatste BMI
rook_aqLaatste rookstatus1739, ROOK AQ
rook_aq_laatste_ddDatum laatste rookstatus
lichamelijk_inactiefPt lichamelijk inactief (ja/nee)3239, NNGB AQ, antw. ('minder dan norm' OF 'inactief') OF 1705, LIBW AQ, antw. ('minder dan adl' OF 'ADL' of 'meer dan ADL') OF 3958, BWRL AQ, antw. 'minder dan richtlijn'
laatste_lichaamsbewegingLaatste Nedelandse Norm Gezond Bewegen3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ
laatste_lichaamsbeweging_laatste_ddDatum laatste Nedelandse Norm Gezond Bewegen
alcoholgebruikAlcoholgebruik (ja/nee)1591, ALCO PQ > 2 OF 2423, 5SHT PQ, antw. 2,5
alco_pqLaatste alcoholgebruik1591, ALCO PQ
alco_pq_laatste_ddDatum laatste alcoholgebruik
fivesht_pqLaatste FiveShot2423, 5SHT PQ
fivesht_pq_laatste_ddDatum laatste FiveShot
drug_aqLaatste drugsgebruik3022, DRUG AQ
drug_aq_laatste_ddDatum laatste drugsgebruik
dm2_naaste_familieDM type 2 in naaste familie1648, DMFM TQ
hvz_naaste_familieHVZ in naaste familie
longaandoening_naaste_familieLongaandoeningen in naaste familie2131, HVZF KQ OF 3238, HF65 KQ
coloncarcinoom_naaste_familieColoncarcinoom in naaste familie2869, CCFM DQ
ovariumcarcinoom_naaste_familieOvariumcarcinoom in naaste familie2868, OCFM XQ
chronische_episodesChronische aandoeningenZie tabel Chronische patient ICPC codes
soort_chronische_aandoeningSoort chronische aandoeningZie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
hvzPt heeft actieve HVZ epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
luchtwegenPt heeft actieve luchtweg epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
dmPt heeft actieve DM epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
maligniteitPt heeft actieve maligniteit epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
aangeboren_afwijkingPt heeft actieve aangeboren afwijking (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
psychiatrischPt heeft actieve psychiatrische epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
overigPt heeft actieve overige chronische epsiode (ja/nee)Zie kolom Subgroep in tabel Chronische patient ICPC codes
hoofdbehandelaar_dmHoofdbehandelaar diabetes2206, DMHB TZ
hoofdbehandelaar_copdHoofdbehandelaar COPD2407, COHB RZ
hoofdbehandelaar_astmaHoofdbehandelaar Astma2406, ASHB RZ
hoofdbehandelaar_cvrmHoofdbehandelaar CVRM2815, CVHB KZ
hoofdbehandelaar_ggzHoofdbehandelaar GGZ2714, GZHB PZ
zorgweigeraar_dmZorgweigeraar DM1789, DMRZ of 1775, DMCB TZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_copdZorgweigeraar COPD1818, CORZ RZ of 1785, COCB RZ , antw. 55/500
zorgweigeraar_astmaZorgweigeraar Astma1788, ASRZ of 1776, ASCB RZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_cvrmZorgweigeraar CVRM2414, HVRZ KZ of 2413, HVCB KZ, antw. 55/500
zorgweigeraar_ggzZorgweigeraar GGZ3476, GGRZ PZ of 3475, GGCB PZ, antw. 55/500