Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

In de toekomst zal er een dashboard gemaakt worden van dit rapport in VIPLive. Dan kunt u gemakkelijker de gegevens inzien, en doorklikken naar de bijbehorende patiëntenlijsten. In tegenstelling tot in Excel hoeft u dan niet meer zelf te filteren of te sorteren om bij de juiste patiënten uit te komen. 

Waar is het rapport te vinden

Het rapport is te vinden in VIPLive, onder de knop 'Inzicht', en vervolgens naar 'Rapporten'. Daar kunt u filteren op de categorie 'HAP rapport'. 

...

 1. Welke patiënten hebben een HAP contact gehad in het afgelopen jaar
 2. Hoeveel HAP contacten hebben patiënten gehad in het afgelopen jaar
 3. Voor welke klachten komen patiënten op het HAP
 4. Hoe is de verdeling van HAP contacten per dag van de week en per tijdslot 
 5. Patientenlijst per patient
 6. Patientelijst per contact 

Definities

 • HAP contact: een consult, telefonisch consult of visite op de huisartsenpost 
 • Dagzorg contact: een consult, telefonisch consult, visite of email consult op de huisartsenpraktijk 
 • Mijn praktijk: de aantallen en percentages van de patiënten in uw praktijk
 • In mijn HAP: de benchmark aantallen en percentages van de patiënten van alle huisartsenpraktijk die bij uw HAP horen

Welke patiënten hebben een HAP contact gehad in het afgelopen jaar

Dit tabblad is verdeeld in 2 grafieken: percentage patiënten met HAP contact per leeftijdscategorie en per deelpopulatie.

Let op: Het gaat in dit tabblad om unieke patienten. Iedere patient wordt dus 1x geteld. We tellen hier dus niet het aantal contacten! 

Percentage patiënten met HAP contact in het afgelopen jaar, per leeftijdscategorie

Van de patiënten in uw praktijk wordt een verdeling gemaakt in leeftijdscategorieën, in stappen van 5 jaar: 0-4, 5-9, 10-14, enz. Per leeftijdsgroep wordt gekeken hoeveel patiënten minimaal 1x op het HAP zijn langs geweest in het afgelopen jaar. Vervolgens wordt het percentage patiënten met een HAP contact per leeftijdscategorie weergegeven. 

Percentage patiënten met HAP contact in het afgelopen jaar, per deelpopulatie

De patiënten in uw praktijk worden ingedeeld in 1 van de 4 deelpopulaties: Chronische patiënt, Gezondheidsrisico, Alleen basiszorg (gebaseerd op dagzorg contacten) en Nooit komen (gebaseerd op dagzorg contacten). Een patiënt kan maar in 1 deelpopulatie vallen. Op de handleiding van het Populatiedashboard kunt u de definities van de deelpopulaties vinden (zie onderdeel Definities deelpopulaties): Populatiedashboard

Per deelpopulatie wordt gekeken hoeveel patiënten minimaal 1x op het HAP zijn langs geweest in het afgelopen jaar. Vervolgens wordt het percentage patiënten met een HAP contact per deelpopulatie weergegeven.

Hoeveel HAP contacten hebben patiënten gehad in het afgelopen jaar

Dit tabblad is verdeeld in 3 grafieken: de verdeling van het aantal HAP contacten in het afgelopen jaar, de koppeling hiervan met het aantal dagzorg contacten en de contactfrequentie per leeftijdscategorie.

Let op: Het gaat in dit tabblad om het aantal contacten, niet om het aantal patienten. 

Verdeling van het aantal HAP contacten in het afgelopen jaar

Er zijn 5 categorieën HAP contacten gemaakt: 0, 1-5, 6-15, 16-30, >30. Het gaat hierbij om het aantal HAP contacten in het afgelopen jaar. Patiënten die 10 HAP contacten hebben gehad in het afgelopen jaar, vallen dus in de categorie 6-15. Er zijn 2 cirkeldiagrammen beschikbaar: 1 met de verdeling van de patiënten in uw eigen praktijk, en 1 met de verdeling van alle praktijken in uw HAP. Door de grootte van de taartpunten met elkaar te vergelijken, kunt u zien of er in uw populatie meer of minder patiënten in een bepaalde categorie vallen in vergelijking met het gehele HAP. 

Verdeling van het aantal HAP contacten gekoppeld aan het aantal dagzorg contacten in het afgelopen jaar

Per categorie HAP contacten (0, 1-5, 6-15, 16-30, >30) in het afgelopen jaar wordt het aantal dagzorg contacten in het afgelopen jaar weergegeven. Ook voor de dagzorg is een verdeling gemaakt in categorieën: 0, 1-5, 6-15, 16-30, >30. Ook hierbij gaat het om het aantal contacten in het afgelopen jaar, maar dan van de dagzorg. Oftewel: de contacten die de patiënt binnen uw eigen praktijk heeft. 

...

Zo kunt u per categorie HAP contacten inzien hoeveel dagzorg contacten de patiënten hebben gehad. Hiermee heeft u inzicht in de mate van zorgconsumptie van de patiënten. Komen patiënten die vaak naar het HAP gaan, ook vaak langs op uw praktijk voor de dagzorg? Of komen patiënten juist nooit naar het HAP maar wel vaak naar uw eigen praktijk? 

Contactfrequentie per leeftijdscategorie

De laatste grafiek geeft weer wat de contactfrequentie is per leeftijdscategorie in het afgelopen jaar. Van de patiënten in uw praktijk wordt een verdeling gemaakt in leeftijdscategorieën, in stappen van 5 jaar: 0-4, 5-9, 10-14, enz. Vervolgens wordt gekeken hoe vaak de patiënten naar het HAP gaan, zodat het aantal HAP contacten per patiënt berekend kan worden, per leeftijdscategorie. Als de contactfrequentie bijv. 0,8 is voor de leeftijdscategorie 0-4 jaar, dan betekent dat dat de patiënten van 0 t/m 4 jaar oud, gemiddeld 0,8 keer naar het HAP gaan op jaarbasis.

Voor welke klachten komen patiënten op het HAP

Op dit tabblad krijgt u inzicht in de klachten waarvoor uw patienten op het HAP komen. Is dat basiszorg of chronische zorg, wat is de top 20 van ICPC codes en wat voor contactsoort betreft het?

Aantal HAP contacten verdeeld naar soort zorg

Er is onderscheid gemaakt in 2 soorten zorg op het HAP: basiszorg en chronische zorg. Welke ICPC codes onder chronische zorg vallen, is te vinden in de handleiding bij het Populatiedashboard (zie onderdeel Chronische patient ICPC codes): Populatiedashboard. Alle niet-chronische ICPC codes vallen automatisch onder basiszorg. 

Aantal HAP contacten verdeeld naar contactsoort

Er zijn 3 contactsoorten te onderscheiden op het HAP: consult, telefonisch consult en visite. Ieder HAP contact kan slechts 1 contactsoort hebben.

Top 20 ICPC HAP contacten

Van de patienten in uw praktijk wordt weergegeven voor welke 20 klachten ze het vaakst langskomen op het HAP. De telling is gebaseerd op het aantal HAP contacten met de betreffende ICPC code (zie rood omkaderd in onderstaand voorbeeld). Tevens is het aantal patienten weergegeven (zie blauw omkaderd in onderstaand voorbeeld). Deze aantal hoeven niet gelijk te zijn aan elkaar. Immers kan 1 patient in het afgelopen jaar vaker op het HAP zijn langsgeweest voor dezelfde klacht. 

HAP contacten per dag van de week en per tijdslot

Op dit tabblad krijgt u inzicht in de verdeling van de HAP contacten per dag van de week. En er is een verdeling gemaakt per tijdslot: 17.00-19.00 uur, 19.00-23.00 uur, 23.00-06.00 uur en 06.00-08.00 uur. Tot slot is het aantal patienten met >1 HAP contact in hetzelfde weekend te zien.

Let op: het gaat in dit tabblad om het aantal contacten, niet om het aantal patienten. 

Aantal HAP contacten per dag van de week

De grafiek geeft weer hoeveel HAP contacten de patienten in uw praktijk hebben per dag van de week, en het totaal per dag van de week in het gehele HAP.

Aantal HAP contacten per tijdslot

De grafiek geeft weer hoeveel HAP contacten de patienten in uw praktijk hebben per tijdslot, en het totaal per tijdslot in het gehele HAP. Het tijdslot 17.00-19.00 is de zogenoemde overloop. 

Aantal patienten met >1 HAP contact in hetzelfde weekend

Het aantal patienten dat in het afgelopen jaar meer dan 1 contact in hetzelfde weekend heeft gehad, wordt hier getoond. 

Patientenlijst

Om in te kunnnen zien hoeveel HAP contacten een patient heeft gehad, in welke deelpopulatie een patient valt, hoeveel dagzorg contacten een patient heeft gehad, enz. kunt u het tabblad 'Patientenlijst per patient' bekijken. Hier ziet u 1 regel per patient, en kunt u zoeken of filteren op bepaalde patienten. 

...